Skip to main content

Tikonana BV
Algemene voorwaarden

In deze algemene voorwaarden lees je wat je van Tikonana kunt verwachten en wat wij van jou verwachten. Deze algemene voorwaarden bevatten de afspraken die Tikonana en jij met elkaar hanteren over jouw gebruik van onze diensten.

Lees de algemene voorwaarden goed door. Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Stel ze dan gerust via info@tikonana.nl. Al deze algemene voorwaarden gelden ook voor onze eventuele partners.

Wie is wie?

1.1. Als je in deze verklaring ‘jij’, ‘je’ of ‘jou(w)’ leest, bedoelen we de gebruiker van onze diensten. Dus jijzelf maar ook de personen met wie je interactie hebt binnen ons platform. Lees je ‘Tikonana ’, ‘wij’, ‘we’, ‘ons’, of ‘onze’, dan bedoelen we Tikonana. Wij zijn gevestigd aan de Kievithof 16, 6029 TX te Sterksel en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 91970253.
1.2. Met ‘partner’ bedoelen we de bedrijven en individuen die diensten of producten aanbieden via ons platform.
1.3. Met ‘gebruiker’ bedoelen we een persoon die onze diensten gebruikt.

Je overeenkomst met Tikonana

2.1. Hoe komt jouw overeenkomst met ons tot stand en wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing? Je kunt je eenvoudig online aanmelden voor onze diensten. Dit doe je door een account aan te maken en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden. Zo komt onze overeenkomst tot stand.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je overeenkomst als je een account aanmaakt bij ons. Wanneer je een account aanmaakt bij ons, geef je aan dat je de inhoud van deze algemene voorwaarden kent en hiermee akkoord gaat.
2.3. Is een bepaald onderdeel van deze algemene voorwaarden niet of niet meer geldig? Bijvoorbeeld doordat de wet is veranderd of doordat de bepaling is vernietigd bij een rechter? Dan blijven de andere bepalingen van de algemene voorwaarden wel geldig. De ongeldige bepaling zal worden vervangen door een geldig onderdeel dat zoveel mogelijk hetzelfde is als de ongeldige bepaling van deze algemene voorwaarden.

Opzeggen

3.1. Hoe en wanneer kan je jouw overeenkomst met ons opzeggen? Je kan deze overeenkomst altijd opzeggen door in te loggen op ons platform en daar jouw account te beëindigen. Je kan ons ook een bericht sturen naar info@tikonana.nl met het verzoek om je account op te heffen. Mogelijk vragen we je dan eerst om je te identificeren.
3.2. Partners moeten in afwijking van het bepaalde in 3.1 van deze algemene voorwaarden wel een opzegtermijn van één kalendermaand aanhouden.

Je Account bij Tikonana

4.1. Je krijgt toegang tot onze diensten door in te loggen op je account.
4.2. Alleen Tikonana bepaalt of je wel of niet een account aan kan maken en of je van een account gebruik kan blijven maken.
4.3. Je zal zorgvuldig omgaan met je accountgegevens. Je zal bij verlies, diefstal en/of andere vormen van onrechtmatig gebruik ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen. Pas goed op je telefoon en je laptop of andere computer. Mocht er toch iemand toegang tot jouw account hebben gekregen of is je telefoon kwijt of gestolen? Meld ons dit dan dus direct.
4.4. Om misbruik van je account te voorkomen zul je een uniek en sterk wachtwoord kiezen en je wachtwoord regelmatig wijzigen. Wij adviseren om je wachtwoord strikt persoonlijk en vertrouwelijk te houden en niet met anderen te delen.
4.5. Het is niet toegestaan om meerdere personen gebruik te laten maken van dezelfde accountgegevens.
4.6. Indien wij redelijkerwijs vermoeden dat misbruik of onrechtmatig gebruik is gemaakt van je accountgegevens, dan kan Tikonana jou aanwijzingen geven, die je verplicht moet opvolgen. Indien is vastgesteld dat misbruik is gemaakt van je accountgegevens en jij geen gehoor hebt gegeven aan onze aanwijzingen dan ben je direct in verzuim.

Misbruik van een account

5.1. Wat verwachten wij van jou voor het gebruik van jouw account? Je mag op ons platform geen handelingen verrichten die in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’). Jij bent naar ons toe aansprakelijk voor jouw gebruik van ons platform.
5.2. Je mag ons platform niet zo gebruiken dat zich beschadigingen kunnen voordoen in onze systemen of in die van anderen of die het gebruik van ons platform verstoort. Als je dit wel doet, dan mogen we de overeenkomst met jou per direct stop zetten.
5.3. Je mag geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van ons of van anderen via ons platform. Dat betekent bijvoorbeeld ook dat je informatie op onze website niet zonder toestemming mag publiceren op een andere website. Als je dit wel doet, dan ben je zelf aansprakelijk voor eventuele boetes of schade die hierdoor ontstaat. Als wij voor die boete of schade worden aangesproken, dan betaal je ons deze schade. (Met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).
5.4. Tikonana behoudt zich het recht voor om jouw account te blokkeren indien jij of een andere gebruiker zich niet houdt aan deze algemene voorwaarden, wettelijke bepalingen, de openbare orde of de geldende normen en waarden (‘goede zeden’), of wij het vermoeden hiervan hebben.
5.5. Jij draagt alle verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en kosten veroorzaakt door het gebruik van je account. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor misbruik en/of onrechtmatig gebruik van accounts. Je bent aansprakelijk voor de handelingen die door jouw account op ons platform worden verricht, dit betekent dat je ook verantwoordelijk bent voor misbruik van ons platform door jouw account. Is dit misbruik bijvoorbeeld veroorzaakt doordat iemand anders jouw wachtwoord heeft gebruikt? Ook dan zullen we eventuele schade die is veroorzaakt met jouw account bij jou verhalen.

Gedragscode

6.1. Jij bent verplicht op verantwoorde wijze gebruik te maken van Tikonana en de aanverwante aangeboden faciliteiten.
6.2. Het is verboden Tikonana en/of overige aangeboden faciliteiten voor illegale praktijken te benutten en/of in strijd met jouw overeenkomst met ons te gebruiken. Hieronder vallen onder andere de volgende handelingen en gedragingen:

  • Het inbreuk maken op de rechten van derden of het mogelijk maken inbreuk te plegen op de rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten en privacyrechten;
  • Het niet voldoen aan de geldende wetgeving en/of overige regelgeving ter zake;
  • Spamming (het ongevraagd verspreiden (of voor derden mogelijk te maken) van reclameboodschappen en overige mededelingen);
  • Het bewaren/verspreiden van (kinder)pornografie;
  • Veroorzaken van gevaar voor het functioneren van computersystemen of netwerken van ons of derde partijen en/of voor de diensten via het netwerk, in het bijzonder veroorzaakt door het verzenden van excessieve e-mails of andere data, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, ransomware, Trojan horses of soortgelijke software;
  • Seksuele intimidatie, discriminatie en/of het op andere wijze lastig vallen van personen;
  • Verspreiding dan wel op enige andere wijze voor derden beschikbaar te stellen van obsceen-, beledigend- en kwellend materiaal en/of ander materiaal van dergelijke aard;
  • Dreigementen;
  • Opslag en verspreiding van virussen, worms en/of overige destructieve activiteiten;
  • Het zonder toestemming binnendringen (hacken) van accounts, systemen en/of netwerken van derden en/of van ons en/of het verrichten en/of nalaten van enige andere handeling die hacken mogelijk maakt.

Maakt jouw account zich schuldig aan bovenstaande gedragingen? Wij hebben het recht jouw gebruik van Tikonana en de overige aangeboden faciliteiten op te schorten, de inbreukmakende informatie te verwijderen en onze eigen verplichtingen op te schorten, naar ons eigen oordeel, indien genoodzaakt krachtens de wet of een uitspraak van de rechter, of indien een derde ons op een inbreuk wijst, of wanneer het vermoeden bestaat dat door middel van Tikonana inbreuk wordt gemaakt op rechten van een derde, of indien in strijd wordt gehandeld met hetgeen in onze Algemene Voorwaarden/ de overeenkomst met jou is bepaald, jij jouw verplichtingen niet behoorlijk of niet volledig nakomt, totdat jij aan jouw verplichtingen voldoet. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die jij lijdt als gevolg van het opschorten van gebruik of genomen maatregelen op basis van deze bepaling.

6.3. Indien de ernst van jouw gedraging dit rechtvaardigt en jij deze voortzet ondanks onze waarschuwingen en maatregelen, dan mogen wij de overeenkomst met jou ontbinden, zonder dat wij verplicht zijn jouw schade te vergoeden, ook zijn wij in dat geval niet verplicht jouw reeds betaalde bedragen terug te betalen.

Beëindiging van een account

7.1. Wat gebeurt er met je gegevens als je account is beëindigd? Als we jouw account beëindigen, bewaren we je gegevens niet. Ook zijn je gegevens niet meer zichtbaar voor eventuele andere accounts met wie je je Tikonana account hebt gedeeld. Houd hier rekening mee als je opzegt en waarschuw zo nodig de mensen met wie je de inhoud van je Tikonana account hebt gedeeld.
7.2. Als je langer dan 12 maanden geen gebruik maakt van je account, dan mogen we de overeenkomst met je beëindigen en je account verwijderen. We sturen je wel voordat dat gebeurt een bericht met een termijn om nog te kunnen reageren. Ontvangen we geen reactie van je? Dan zullen we jouw account verwijderen.

Beschikbaarheid

8.1. Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wij doen ons best om Tikonana aan jou ter beschikking te stellen en je de mogelijkheid te geven om je Tikonana account online in te zien en te delen met anderen. We garanderen niet dat Tikonana altijd en volledig beschikbaar is of zonder storingen werkt.
8.2. Treden er storingen op waar we zelf invloed op hebben, dan proberen we die zo snel mogelijk binnen normale werkdagen te herstellen. Daarnaast kunnen we Tikonana soms blokkeren of tijdelijk buiten gebruik stellen om onderhoud te plegen, aanpassingen te doen of Tikonana te verbeteren.

Tips en informatie op Tikonana

9.1. Wat kan je wel en niet van ons verwachten? Wij doen ons best om jou op Tikonana aan jou relevante informatie te bieden.
9.2. We zijn altijd vrij om onderdelen van Tikonana aan te passen, uit te breiden, te schrappen of te wijzigen.
9.3. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de inhoud gepubliceerd op Tikonana en de informatie gepubliceerd op Tikonana actueel, accuraat en foutloos is, voor zover wij in staat zijn de juistheid van informatie te beoordelen, maar we garanderen niet dat informatie gepubliceerd op Tikonana actueel, accuraat of foutloos is. Het kan gebeuren dat informatie op Tikonana , ondanks onze zorgvuldigheid, toch onjuistheden bevat of verouderd is.
9.4. Als er via Tikonana bepaalde informatie met je gedeeld is, dan garanderen we niet dat je altijd toegang houdt tot die informatie. Degene die de informatie met je deelt, kan namelijk bijvoorbeeld het delen uitzetten in zijn of haar account, dat betekent dat deze informatie niet meer zichtbaar voor je zal zijn.

Kosten

10.1. Welke vergoeding moet je betalen? We bieden je in beginsel het recht om Tikonana te gebruiken aan zonder dat je hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. In plaats daarvan tonen we advertenties, waarvoor we gebruik maken van je gegevens. In onze privacyverklaring lees je meer over welke gegevens we gebruiken en hoe deze advertenties werken.
10.2. Het kan in de toekomst wel voorkomen dat we een vergoeding gaan vragen voor het gebruik van Tikonana.
10.3. Het kan voorkomen dat we een vergoeding vragen voor het gebruik van bepaalde onderdelen van Tikonana, zoals voor digitaal materiaal.
10.4. We zullen je wanneer sprake is van kosten altijd tijdig op de hoogte brengen en deze kosten op de website publiceren.

Aansprakelijkheid

11.1. Ontstaat schade van welke aard dan ook of (ongewenste) kosten voor jou of voor anderen ook uit welke hoofde dan ook? Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de directe schade en onze schadeplichtigheid is beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar uitkeert. Hetzelfde geldt voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van fouten in Tikonana.
11.2. We zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, immateriële schade, smartengeld, of schade door bedrijfsstagnatie.
11.3. We zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met informatie die op Tikonana is gepubliceerd, bijvoorbeeld wanneer de informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn. Indien ons bekend wordt dat onjuiste of onvolledige informatie op Tikonana is gepubliceerd dan zullen wij die verwijderen.
11.4. Wat als jij met jouw gebruik schade veroorzaakt bij derden? Wij zijn niet aansprakelijk voor schade ontstaan door misbruik van jouw account. Worden wij voor schade die is ontstaan als gevolg van misbruik van jouw account aangesproken, dan vergoedt je ons deze schade. (Met andere woorden: je vrijwaart ons hiervoor).
11.5. De beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van ons.

Overmacht

12.1. Is er sprake van een overmachtssituatie, dat wil zeggen een situatie waardoor wij onze diensten niet kúnnen leveren? Jij kunt dan niet van ons eisen om jou Tikonana aan te bieden of andere verplichtingen uit deze overeenkomst uit te voeren. Ook zijn we jou geen schadevergoeding verschuldigd in verband met de niet-nakoming. Onder overmacht verstaan we in ieder geval ook omstandigheden die buiten de macht van Tikonana liggen.
12.2. Als de overmachtssituatie langer dan 60 dagen duurt, kan je de overeenkomst opzeggen door je account te beëindigen. We zijn dan niet verplicht om je een schadevergoeding te betalen en jij bent niet verplicht ons een schadevergoeding te betalen.

Privacy & Gegevensbescherming

13.1. We verwerken de volgende persoonsgegevens om een account op Tikonana aan te maken: een gebruikersnaam en email adres. Verder kan het zijn dat we de volgende gegevens te verwerken : NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, telefoonnummer, IP-adres, betalingsgegevens.

Orderhistorie

13.2. Het is noodzakelijk om persoonsgegevens over jou te verwerken om de overeenkomst met jou om gebruik te maken van onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Je geeft ons, voor zover noodzakelijk, uitdrukkelijke toestemming om bijzondere categorieën van persoonsgegevens, zoals jouw gezondheidsgegevens, te koppelen en te tonen aan jou en iedereen met wie jij ze wilt delen op Tikonana.
13.3. Welke bescherming voor je persoonsgegevens kan je van ons verwachten? Je hebt ons persoonsgegevens verstrekt voor het doel van aanmaken van een account en het gebruik van Tikonana. We nemen je privacy zeer serieus. Wij houden ons aan de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (AVG) en aanverwante wet en regelgeving. Wij treffen strenge beveiligingsmaatregelen om jouw gegevens te beschermen. Als je wilt weten wat we met je gegevens doen, welke maatregelen we hebben genomen en welke rechten je hebt op grond van de AVG, lees dan de privacyverklaring op onze website.
13.4. Je kan via Tikonana gegevens, zoals foto’s, uit je account op externe websites delen, zoals op Facebook. Wij adviseren je om voorzichtig te zijn met het delen van (stukken van) je dossier, op andere websites of met derden, zeker als het gaat om gevoelige informatie. We kunnen namelijk niet gegevens op andere websites of die je met anderen hebt gedeeld laten verdwijnen.

Intellectuele eigendom

14.1. Tikonana heeft het exclusieve recht onze producten en diensten verder te ontwikkelen en het gebruik daarvan door middel van licenties aan derden ter beschikking te stellen.
14.2. In beginsel blijven voor elke activiteit die Tikonana uitvoert waar en wanneer dan ook, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Tikonana berusten.
14.3. Je erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Tikonana zullen toekomen of zullen worden overgedragen.
14.4. Het is jou niet toegestaan enige aanduiding omtrent onze intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten, merken en handelsnamen te verwijderen of te wijzigen, dan wel door een derde dergelijke handelingen te laten verrichten.

Geschillen

15.1. Wat doen we als we er samen niet uitkomen? Als we een geschil hebben, doen we ons best om samen met jou tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan leggen we ons geschil voor aan de bevoegde Nederlandse rechter.
15.2. Op onze overeenkomst met jou en eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlandse recht van toepassing.

Wijzigingen

16.1. Kunnen we de algemene voorwaarden wijzigen en wat dan? We kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. We laten je dit altijd per e-mail of via onze website www.tikonana.nl weten. Als je wilt, kan je dan binnen 30 dagen bezwaar maken door de overeenkomst op te zeggen. Doe je dat niet, dan gaan we ervan uit dat je akkoord bent met de wijziging en gelden de gewijzigde algemene voorwaarden.